Πολιτική Απορρήτου

 

Για την Επιχείρηση Στέφανος Λουκής – SL (εφεξής η «Επιχείρηση» ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), με έδρα στον Χολαργό, οδός Σαρανταπόρου, αρ.7, ΤΚ 15561 και υποκατάστημα στον Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 126, ΤΚ 18535, ΑΦΜ 144090272, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Επιχείρηση συλλέγει για εσάς -στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της που αφορούν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω της Διαμεσολάβησης- πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Πολιτική.

 

 

 1. Ποιοι είμαστε

 

Ο Λουκής Στέφανος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχει συνεργαστεί με πλήθος επιχειρήσεων, δραστηροποιούμενων σε διάφορους κλάδους, με αντικείμενο θέματα που αφορούν σε εμπορικά σήματα, τραπεζικές διαπραγματεύσεις, συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και  θέματα σχετικά με το marketing και το branding. Οι υπηρεσίες της Επιχείρησής που παρουσιάζονται μέσω του παρόντος ιστότοπου αφορούν στη διενέργεια διαμεσολαβήσεων στο πλαίσιο της εναλλακτικής – εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών πάσης φύσεως (τραπεζική διαμεσολάβηση, διαφορές εμπορικών σημάτων, διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορική/εταιρική διαμεσολάβηση, εργασιακή διαμεσολάβηση, μισθωτική διαμεσολάβηση, ιατρική διαμεσολάβηση, οικογενειακή διαμεσολάβηση).

 

 

 1. Επεξήγηση βασικών όρων

 

Προσωπικό δεδομένο: κάθε πληροφορία που αφορά και ταυτοποιεί ένα άτομο, όπως στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος κλπ), εκπαίδευση (τίτλοι σπουδών, βαθμοί), εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα : η φυλετική ή εθνική  προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν  στην υγεία του υποκειμένου, δεδομένα που αφορούν στην ερωτική του ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, οι ποινικές διώξεις και καταδίκες, καθώς και η συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων : κάθε πράξη που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση υπολογιστών, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή και καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση και η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου της επεξεργασίας.

Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως,  ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

 1. Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας, αφορούν στους πελάτες, στους συνεργάτες μας, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, καθώς και στα πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία.

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

 

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας και ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίστασης, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:

 

 • Δεδομένα πελατών

 

 • Δεδομένα Αναγνώρισης και Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο / επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, TK, διεύθυνση / έδρα.
 • Κρατικά στοιχεία αναγνώρισης: ΑΦΜ, ΔΟΥ.
 • Οικονομικά στοιχεία : Στοιχεία αμοιβών, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, παραστατικά / αποδεικτικά πληρωμών.
 • Στοιχεία εργασίας : Επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Άλλα στοιχεία : Ζητούμενη υπηρεσία, αιτήματα, απορίες / επιθυμίες / παράπονα, κριτικές / αξιολογήσεις, πληροφορίες που αφορούν στην υπόθεση που χρήζει υπαγωγής σε διαμεσολάβηση.

 

 • Δεδομένα συνεργατών

 

 • Δεδομένα Αναγνώρισης και Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, TK, διεύθυνση / έδρα.
 • Κρατικά στοιχεία αναγνώρισης : ΑΦΜ, ΔΟΥ.
 • Στοιχεία εργασίας : Παρεχόμενη υπηρεσία, σύμβαση, στοιχεία σύμβασης / όροι σύμβασης, παράπονα και καταγγελίες εις βάρος τους, αξιολογήσεις / κριτικές.
 • Στοιχεία ταξιδιών και εξόδων : Στοιχεία κρατήσεων, ιστορικό ταξιδιών, λεπτομέρειες εξόδων.
 • Οικονομικά στοιχεία : Στοιχεία αμοιβών, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, παραστατικά / αποδεικτικά πληρωμών, συμπεφωνημένη αμοιβή / επιθυμητή αμοιβή.
 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα πληροφοριακά συστήματα : Στοιχεία σε δημόσιους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, όπως LinkedIn, Facebook, Instagram, στοιχεία σε ιστοσελίδες, όπως Vrisko, Χρυσός Οδηγός.
 • Άλλα στοιχεία : Αιτήματα, διακανονισμοί, παράπονα, κριτικές.

 

 • Δεδομένα επισκεπτών ιστότοπου και σελίδων social media:

 

 • Δεδομένα περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρήσης Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας και δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακολουθούμε την αλληλεπίδρασή σας με τους λογαριασμούς της Επιχείρησής μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας και λαμβάνουμε πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies. (Λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies του ιστότοπου).

 

 • Αναφορικά με τους αιτούντες εργασία τα δεδομένα τα οποία τηρεί η Επιχείρηση είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία και εκπαίδευση, τυχόν συστάσεις, επιθυμητή θέση, επιθυμητή αμοιβή και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τυχόν παρέχονται μέσω της υποβολής του βιογραφικού ή είναι απαραίτητες ανάλογα με την προκηρυσσόμενη θέση.

 

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας εκτός αν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση με ρητή και σαφή αιτιολόγηση της εν λόγω αναγκαιότητας.

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω διαδικτυακής φόρμας είτε τηλεφωνικώς είτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των σελίδων μας στα social media.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μέσω cookies και τρίτων παρόχων, όπως η Google.

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο αναζήτησης νέων υπαλλήλων – συνεργατών ή στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών μας ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες αγγελιών, ιστοσελίδες με πληροφορίες και κριτικές, ψηφιακές πλατφόρμες ή από συστάσεις τρίτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεστε το αργότερο εντός ενός μηνός ή κατά την πρώτη επικοινωνία, εάν η χρήση αποσκοπεί στην επικοινωνία μας μαζί σας.

 

 1. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Παροχή των υπηρεσιών μας. Για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξασφαλίζοντας την ποιότητα αυτών και την ασφάλεια χρήσης της ιστοσελίδας μας.

 

 • Εξυπηρέτηση Πελατών. Για την εξυπηρέτηση των πελατών μας για κάθε ζήτημα σχετικό με την παροχή των υπηρεσιών μας.

 

 • Επικοινωνία. Για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας και δημόσιων σχέσεων.

 

 • Προς βελτίωση των υπηρεσιών μας και προς ικανοποίηση έννομων συμφερόντων μας, π.χ. με την τήρηση στατιστικών ή την έρευνα αγοράς – ικανοποίησης πελατών και χρηστών.

 

 • Στο πλαίσιο οργανωτικών και βοηθητικών λειτουργιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της Eπιχείρησής μας.

 

 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως ενδεικτικά είναι η έκδοση παραστατικών και οι λοιπές υποχρεώσεις μας φορολογικού περιεχομένου.

 

 • Διαχείριση Συνεργατών. Κάλυψη πάσης φύσεως ζητημάτων που αφορούν σε εξωτερικές μας συνεργασίες.

 

 • Στελέχωση Επιχείρησης. Αφορά στα δεδομένα που λαμβάνουμε στο πλαίσιο αναζήτησης εργατικού δυναμικού.

 

 • Νομική κάλυψη της Επιχείρησης.

 

 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνεργατών βασίζεται, αντιστοίχως, στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

 

 • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών μας ή προς δική σας διευκόλυνση / εξυπηρέτηση, καθώς και η επεξεργασία δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

 

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

 1. Χρόνος και Μέσα αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

 

 • Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την Επιχείρησή μας για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών και σύμφωνα με την νομοθεσία.

 

 • Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η Επιχείρησή μας δύναται να συνεχίσει να τα διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθόλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με την Επιχείρηση και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.

 

 • Τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας, τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή το πέρας του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας ή μέχρις ότου δεν είναι πλέον χρήσιμα για εμάς. Κατά κανόνα ο χρόνος διατήρησης είναι το ένα (1) έτος.

 

 • Τα δεδομένα που λαμβάνει η Επιχείρηση για πιθανούς συνεργάτες με τους οποίους τελικά δεν συνεργάστηκε, διατηρούνται για διάστημα ενός (1) έτους το ανώτερο.

 

 • Τα βιογραφικά σημειώματα και τα δεδομένα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζήτησης εργατικού δυναμικού διατηρούνται για ένα (1) έτος και μετά διαγράφονται.

 

 • Αξιολογήσεις, παράπονα, ειδικά αιτήματα που αφορούν στην Επιχείρησή μας, διατηρούνται για διάστημα ενός (1) έτους από το κλείσιμο της σχετικής υπόθεσης, εκτός εάν έχουν εκδηλωθεί προφορικά/διά τηλεφώνου, οπότε και δεν αποθηκεύονται παρά μόνο αξιοποιούνται προς διευθέτηση άμεσων ζητημάτων.

 

 • Κριτικές – βαθμολογήσεις που αναρτώνται στον ιστότοπό μας και αφορούν στην Επιχείρηση διατηρούνται μέχρι ο πελάτης να ζητήσει τη διαγραφή τους.

 

 • Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια, κατά περίπτωση σε ηλεκτρονικούς και φυσικούς φακέλους, σε Google Sheets, στο e-mail, στον server και στο cloud back up της ιστοσελίδας μας και σε λογισμικά που χρησιμοποιούνται από την Επιχείρησή μας για σκοπούς οργάνωσης και ενδοεπικοινωνίας (π.χ. Slack, Asana κ.ά.).

 

 • Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο [email protected] .

 

 1. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

 

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους είτε αυτά βρίσκονται σε υλική είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • ανωνυμοποίηση / ψευδωνυμοποίηση, όπου είναι δυνατό˙
 • χρήση antivirus·
 • πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα της Επιχείρησης μόνο με κωδικό·
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
 • τήρηση αντιγράφων ασφαλείας·
 • πολιτική εγκατάστασης hardware-software·
 • πολιτική ελέγχων τεχνικής συμμόρφωσης·
 • πολιτική προστασίας hardware δεδομένων·
 • πολιτική χρήσης φορητών μέσων·
 • διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων των υποκειμένων·
 • ελαχιστοποίηση δεδομένων·
 • αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς με χρήση πρωτόκολλων ασφαλείας που εγγυώνται, στο μέτρο του δυνατού, την αποτροπή διαρροής δεδομένων·
 • μέτρα για την φυσική ασφάλεια έντυπου υλικού και IT συσκευών, όπως κλείδωμα ερμαρίων με έγγραφα, σύστημα πυροπροστασίας, σύστημα συναγερμού.

 

Επιπλέον, ο ιστότοπός μας διαθέτει πιστοποιητικό SSL. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται με έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

 

 1. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα

 

 • Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συμβαλλόμαστε με τρίτους συνεργάτες/προμηθευτές/υπεργολάβους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας (π.χ. δικηγόρους, λογιστές, IT ). Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

 

 • Περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες Αρχές (π.χ. εφορία, δικαστικές αρχές, ελληνική αστυνομία, ελεγκτικούς φορείς) και αποκλειστικά και μόνο σε αυτές, όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της Επιχείρησης.

 

 • Δεν προσφέρουμε ούτε πουλάμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

 

 

 1. Τα δικαιώματά σας

 

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση :

 

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ξεκάθαρη ενημέρωση σε σχέση με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Για παράδειγμα, γιατί λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πού θα αποθηκεύονται, για πόσο χρόνο, για ποιον λόγο και λοιπά.

 

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση:

 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε ανάλογα με τον εργασιακό μας φόρτο.

 

 • Δικαίωμα στη διόρθωση:

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επικαιροποιημένα.

 

 • Δικαίωμα στη διαγραφή / δικαίωμα στη λήθη:

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους υπολογιστές μας και τα αρχεία μας υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντιβαίνει σε νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

 

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης:

 

Μπορείτε να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και αν η επεξεργασία γινόταν με τη συγκατάθεσή σας. Αν η ανάκληση αυτή μας αφαιρεί την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης την οποία έχουμε συμφωνήσει μαζί σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να βρούμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας επωφελή και για τις δύο πλευρές.

 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων:

 

Αν κρίνετε ότι έχετε έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:

 

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά όχι και να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα επεξεργαστούμε) σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο Γενικός Κανονισμός.

 

 • Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies:

 

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς αν και ποια cookies θα αποδεχτείτε, με εξαίρεση τα απαραίτητα, δηλαδή τα απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστότοπού μας.

 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο [email protected] .

 

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

 

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά την 7/8/2020.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου.

[ultimate_gdpr_policy_accept]