Η διαδικασία της διαμεσολάβησης

Κάθε περίπτωση διαμεσολάβησης είναι διαφορετική, ωστόσο, κατά κανόνα, στις υποθέσεις που αναλαμβάνει ο πιστοποιημένος διαμεσολαβητής Στέφανος Λουκής, ακολουθούνται τα εξής στάδια:

 1. Τα μέρη συμφωνούν και ορίζουν τον διαμεσολαβητή από κοινού, είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους συμβούλων.
 2. Ορίζεται η ημερομηνία και το μέρος που θα λάβει χώρα η διαμεσολάβηση. Γενικώς, ο χώρος προτιμάται να διαθέτει τρεις διαφορετικές αίθουσες προκειμένου να επιτρέπει ιδιωτικές συζητήσεις με το κάθε μέρος και ένα δωμάτιο για διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο. Ο Στέφανος μπορεί να αναλάβει την οργάνωση του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του catering.
 3. Πριν από τη διαμεσολάβηση, ο Στέφανος θα λάβει τα έγγραφα της υπόθεσης και μια περίληψη από κάθε μέρος, ώστε να είναι σε θέση να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τη διαφορά. Πιθανόν να κάνει και κάποιες συζητήσεις με τους νομικούς παραστάτες των μερών πριν από τη μέρα της διαμεσολάβησης.
 4. Παρότι η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι κατά βάση άτυπη, όλα τα μετέχοντα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και του Στέφανου, θα υπογράψουν μια συμφωνία διαμεσολάβησης, που θα αποτυπώνει τους βασικούς κανόνες και τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρμοστούν.
 5. Κατά την ημέρα της διαμεσολάβησης, ο Στέφανος θα ξεκινήσει με ιδιωτικές συναντήσεις με καθένα από τα μέρη και, κατόπιν, θα συγκαλέσει, συνήθως, μια κοινή συνάντηση των μερών και των νομικών παραστατών τους, ώστε να καταστεί δυνατό να ανταλλαγούν απόψεις και να εντοπιστούν ζητήματα.
 6. Σε μια σειρά από ιδιωτικές και εμπιστευτικές συναντήσεις κατά την πρόοδο της ημέρας, ο Στέφανος συζητά ξεχωριστά με το κάθε μέρος για να διερευνήσει τα κομβικά ζητήματα και να κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες τους. Ο ρόλος του Στέφανου είναι να βοηθήσει τα μέρη να εμπλακούν σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις.
 7. Δουλεύοντας με τα μέρη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Στέφανος αξιοποιεί την εμπειρία και τις επαγγελματικές επικοινωνιακές του δεξιότητες για να ρίξει γέφυρες μεταξύ των μερών, ώστε να οδηγηθούν σε μία αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς, που θα ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους. Ο τελικός διακανονισμός καταγράφεται και τα μέρη υπογράφουν μια έγγραφη και δεσμευτική συμφωνία είτε την ημέρα της διαμεσολάβησης είτε σε σύντομο χρόνο κατόπιν αυτής.
 8. Η διαφορά έχει πλέον επιλυθεί και τα μέρη μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες διατηρώντας, ενδεχομένως, και τη μεταξύ τους σχέση-συνεργασία αλώβητη.

“Conflict is inevitable, but combat is optional.” — Max Lucade

“Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, αλλά η μάχη είναι προαιρετική.”

Σημαντικές παρατηρήσεις

 • Ο ρόλος του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή δεν είναι να προσπαθήσει να επηρεάσει ή να πείσει ένα από τα μέρη να συμβιβαστεί με τις απαιτήσεις του άλλου ούτε να επιβάλει του όρους του διακανονισμού. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να διερευνήσει και τις δύο πλευρές της διαφωνίας και να εντοπίσει ένα κοινό συμφέρον με έναυσμα το οποίο, τελικά, να εξευρεθεί μία λειτουργική λύση.
 • Στις περιπτώσεις που οι διαφορές έχουν προσλάβει προσωπική διάσταση και παρεισφρέουν έντονα συναισθήματα, είναι δουλειά του διαμεσολαβητή να βρει μια δίοδο δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και τη δέουσα ατμόσφαιρα, που θα επιτρέψουν να λάβει χώρα μια εποικοδομητική διαπραγμάτευση.
 • Όταν εξευρεθεί μια λύση, με την οποία θα συμφωνούν τα μέρη, ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής θα συνεργαστεί εναλλάξ με τους νομικούς παραστάτες των μερών, ώστε να ολοκληρωθεί η νομικά δεσμευτική συμφωνία, που φέρει τη διαφορά σε πέρας οριστικά.
 • Στην αδόκητο περίπτωση που δεν επιτευχθεί διακανονισμός αυθημερόν, ο πιστοποιημένος διαμεσολαβητής θα υπογραμμίσει τα σημεία-κλειδιά που ακόμα εκκρεμούν με την προοπτική περαιτέρω διαπραγμάτευσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
 • Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ολοκληρώνεται εντός μίας ημέρας (έστω και μακράς κάποιες φορές!), με σκοπό, φυσικά, μετά το πέρας αυτής να έχει επιτευχθεί διακανονισμός. Ωστόσο, σε σύνθετες διαμάχες ή διαφορές στις οποίες εμπλέκονται πολλά μέρη μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, περίπτωση στην οποία η διαμεσολάβηση μπορεί να συνεχιστεί είτε την επόμενη ημέρα είτε την εγγύτερη βολική για όλα τα μέρη ημερομηνία.