Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Στέφανος Λουκής

Ο Λουκής Στέφανος είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του υπουργείου δικαιοσύνης. Έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, σε αντικείμενα που αφορούν τα εμπορικά σήματα, τραπεζικές διαπραγματεύσεις, συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και σε θέματα σχετικά με το marketing και το branding.

Αναλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

Η τραπεζική διαμεσολάβηση εφαρμόζεται σε όλες τις διαφορές μεταξύ δανειολήπτη και τραπεζικού ιδρύματος με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Ενδείκνυται ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στόχος του τραπεζικού διαμεσολαβητή είναι να ρυθμιστεί η εκάστοτε τραπεζική διαφορά με τέτοιον τρόπο, ώστε ο δανειολήπτης να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους που θα διαμορφωθούν χωρίς να υποστεί κατασχέσεις, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ή πλειστηριασμούς.

Παράλληλα, η επαναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης με τους λήπτες δανείων που έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση και από πλευράς των τραπεζικών ιδρυμάτων, εφόσον θέλουν να ελαχιστοποιήσουν ή και να αποφύγουν πλήρως την επέλευση ζημιών. Ο Λουκής Στέφανος ως οικονομολόγος και διευθύνων σύμβουλος της SLBL σύμβουλοι επιχειρήσεων, είναι ο ιδανικός πιστοποιημένος τραπεζικός διαμεσολαβητής, που μπορεί ευχερώς να αντιληφθεί και να συνταιριάξει τις ανάγκες και των δύο μερών.

Τα εμπορικά σήματα, τα domain names, τα διακριτικά γνωρίσματα εν γένει αποτελούν συχνά αντικείμενο αμφισβητήσεων και διαμαχών λόγω της κομβικής σημασίας τους για τους επιχειρηματίες σε συνάρτηση με την σχετικότητα που διέπει τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες προστατεύονται.

Ο Στέφανος Λουκής έχοντας κατοχυρώσει πλήθος εμπορικών σημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας ασχοληθεί σε βάθος με τις ιδιαιτερότητες του τομέα των διακριτικών γνωρισμάτων και δραστηριοποιούμενος και ο ίδιος στον επιχειρηματικό κόσμο εδώ και πολλά χρόνια είναι ο πλέον κατάλληλος διαπιστευμένος διαμεσολαβητής να βοηθήσει στην εξεύρεση της χρυσής τομής που θα εξασφαλίσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των αντίπαλων μερών δίκαια και αναίμακτα.

Έχοντας διαπιστευτεί ώς κτηματολογικός διαμεσολαβητής, το γραφείο μπορεί να αναλάβει ΥΑΣ και διαμεσολαβήσεις που αφορούν κτηματολογικές διαφορές.

Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας διαμεσολάβησης υπογεγραμμένο από τα μέρη, τους δικηγόρους τους και κτηματολογικό διαμεσολαβητή κατατίθεται με ευθύνη του διαμεσολαβητή στο κτηματολόγιο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες γεωμετρικές μεταβολές – διορθώσεις στο κτηματολόγιο.

Η προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) με την χωρίς άδεια οικειοποίηση ή εκμετάλλευση του προϊόντος της διάνοιας ενός δημιουργού, ιδίως έργων λόγου, τέχνης ή επιστήμης, είναι ένα ιδιαίτερα συχνό και ιδιαίτερα δυσάρεστο, για αυτόν που κόπιασε για τη δημιουργία του έργου, φαινόμενο. Η φιλική επίλυση τέτοιας φύσεως διαφορών μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, συγγραφέων, μουσικών, φωτογράφων, γραφιστών, πνευματικών δημιουργών κάθε λογής είναι ο καταλληλότερος τρόπος να αποφύγετε περιττά έξοδα, σπατάλη χρόνου και ψυχοφθόρες διαδικασίες και θα σας επιτρέψει να αφοσιωθείτε στη δημιουργία του επόμενου σπουδαίου πνευματικού σας έργου.

Ο Στέφανος Λουκής είναι πιστοποιημένος διαμεσολαβητής και μπορεί να σας βοηθήσει στην φιλική επίλυση διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για την επίλυση κάθε λογής διαφορών μεταξύ εμπόρων, επιχειρηματιών, εταιρειών, εμπόρων/ επιχειρήσεων και προμηθευτών ή καταναλωτών, συνεταίρων, μετόχων της ίδιας εταιρείας, διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς εν γένει, η διαμεσολάβηση εξυπηρετεί προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπιστευτικότητα -και κατ’ επέκταση αποφυγή ανεπιθύμητης δημοσιότητας-, ταχύτητα και αρμονική μετέπειτα συνύπαρξη των μερών. Διαφορές που ανακύπτουν συχνά και μπορούν ευχερώς να επιλυθούν δια της διαμεσολάβησης είναι ενδεικτικά οι καταναλωτικές διαφορές, διαφορές σε σχέση με εμπορικές συμφωνίες, διαφορές σε σχέση με τιμολόγια, επιταγές ή συναλλαγματικές, διαφορές επί εμπορικών μισθώσεων, franchise ή leasing, καθώς και ενδοεταιρικές διαφορές.

Ο Στέφανος Λουκής εκτός από διαπιστευμένος διαμεσολαβητής είναι και επιτυχημένος επιχειρηματίας δραστηριοποιούμενος σε ποικίλους τομείς πράγμα που του επιτρέπει να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας του επιχειρηματικού κόσμου και να καθίσταται, συνεπώς, το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση για να δώσει λύση στις διαφορές σας.

Η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο προς επίλυση διαφωνιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά και γενικότερα διαφορών που ανακύπτουν σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού μπορεί να προλάβει ή να αντιμετωπίσει εγκαίρως φαινόμενα με αρνητικές συνέπειες και για τα δύο μέρη, όπως είναι η ασυνεννοησία, η μειωμένη απόδοση, η αναποτελεσματικότητα, η απώλεια πελατών, αλλά και ο κλονισμός της ψυχικής και σωματικής υγείας των μερών.

Η αποκατάσταση της αλληλοκατανόησης και του αμοιβαίου σεβασμού, καθώς και η προσπάθεια κάλυψης των βασικών ζητουμένων των μερών στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης είναι ο απώτερος στόχος του διαλόγου που θα δρομολογήσει ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Στέφανος Λουκής, αξιοποιώντας τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, προκειμένου να επανέλθει η ειρήνη και η τάξη στον εργασιακό χώρο.

Οι μισθωτικές διαφορές είναι ακόμα μία κλασική περίπτωση διενέξεων που μπορούν και ενδείκνυται να επιλυθούν μέσω της διαμεσολάβησης. Διαφορές που αφορούν στην καταβολή των μισθωμάτων, το ύψος των μισθωμάτων, την αποβολή από το μίσθιο, τον καταλογισμό δαπανών που έγιναν για το μίσθιο, την πληρωμή των κοινοχρήστων, ζημιές στο μίσθιο, τη χρήση του μισθίου, τυχόν υπεκμίσθωση και πάσης φύσεως διαφορές που μπορεί να ανακύψουν μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή μπορούν να αχθούν ενώπιον του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή Στέφανου Λουκή και να διευθετηθούν δίκαια, άμεσα και οικονομικά χωρίς να διαταραχτεί η μισθωτική σχέση των μερών.

Διαφορές μεταξύ ιατρών και ασθενών, νοσοκομείων και ασθενών, ιατρών μεταξύ τους, νοσοκομείων και επαγγελματιών υγείας εν γένει μπορούν να διευθετηθούν δίκαια μέσω της διαπιστευμένης διαμεσολάβησης. Η εσφαλμένη διάγνωση, η ανεπαρκής θεραπεία, η μη παροχή της δέουσας φροντίδας και επιμέλειας, η ελλιπής ενημέρωση, η αγενής συμπεριφορά από πλευράς ιατρών και τα πάσης φύσεως τυχόν ιατρικά σφάλματα δύνανται να τοποθετηθούν στη σωστή βάση μέσω της διαδικασίας της δαμεσολάβησης και να επιμεριστούν οι ευθύνες όπου και όπως επιτάσσει η εκάστοτε συνθήκη με τα συμφέροντα όλων των μερών να συνυπολογίζονται και να χαίρουν σεβασμού.

Όλες οι διαφορές οικογενειακής φύσεως, με εξαίρεση αυτές που ρητώς ορίζονται στον νόμο (διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου, προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ), όχι μόνο είναι δυνατόν αλλά πλέον επιβάλλεται να επιχειρείται να επιλύονται σε πρώτη φάση μέσω της διαμεσολάβησης. Η διαδικασία αφορά κάθε μορφή οικογένειας, προκύπτουσα από γάμο, σύμφωνο συμβίωσης και κάθε μορφής ελεύθερη ένωση. Διαφορές που προκύπτουν συχνά στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων και μπορούν να επιλυθούν δια της διαμεσολάβησης είναι η επιμέλεια του παιδιού, η επικοινωνία του παιδιού με γονείς και συγγενείς, θέματα διατροφής, θέματα περιουσιακής φύσεως, η χρήση της οικογενειακής στέγης κ.ά.

Η διαμεσολάβηση, δε, είναι ιδανική και για την επίλυση διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών, όπου εμπλέκονται περισσότερες δικαστικές δικαιοδοσίες πολυπλοκοποιώντας ακόμα περισσότερο τις ήδη περίπλοκες, χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, εφόσον δεν επιλεγεί η διαδικασία της διαπιστευμένης διαμεσολάβησης που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των διαφορών με τρόπο πολιτισμένο, άμεσο και, όσο το δυνατόν, ανώδυνο.

Αναλυτικά για τους οικογενειακούς διαμεσολαβητές

“The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.” — Winston Churchill

“Το μεγαλύτερο μάθημα στη ζωή είναι να γνωρίζεις πως ακόμα και οι ανόητοι έχουν μερικές φορές δίκιο.”

Κρατική ιστοσελίδα πιστοποιημένης διαμεσολάβησης
Κέντρο διαπιστευμένης διαμεσολάβησης
Πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του υπουργείου δικαιοσύνης